Гаранција за направените услуги

Во Ендомак, стоиме зад секоја стоматолошка услуга што ја нудиме на нашите пациенти. Убедени сме во квалитетот  на нашата работа и тоа го поткрепуваме со гаранција што ја нудат минимален број стоматолози. Ќе направиме поправка или дури замена на забната реставрција без надомест, врз основа на следните упатства и исклучоци за период од 12 месеци од денот на услугата.

Правила и услови:

  • Да се обврзете да останете пациент на Ендомак 5 години по процедурата.
  • Да се обврзете да одржувате распоред на редовни прегледи во Ендомак, да правите орален преглед на минимум секои 3-6 месеци, чистење на секои 3-6 месеци, интраорална снимка на секои 12 месеци и панорамска снимка на секои 3-5 години.
  • Да се обврзете да одржувате висок стандард на домашна дентална нега на сите природни заби со минимум четкање и чистење со конец два пати дневно.
  • Ние ќе ја замениме реставрацијата без дополнителни трошоци за материјалите или за услугата ако изработката не е успешна и ако се исполнети сите наведени услови.
  • Гаранцијата е ништовна и неважечка ако нефункционалноста на изработената реставрација се должи на злоупотреба или небрежност од каква било форма на несоодветен третман на забот. Ова вклучува, но не е ограничено на: гризење метални предмети, џвакање мраз, самоприлагодување итн.
  • Гаранцијата е ништовна и неважечка доколку, при реставрацијата, забот треба да се отстрани или е оштетен поради стоматолошки проблем, или треба да се поправи со потпорниот заб/заби, вклучувајќи, но неограничувајќи се и на коренските канали, рекурентното распаѓање, фрактурите итн.
  • Гаранцијата не вклучува никакви трошоци поврзани со рутинското одржување кое е потребно во текот на неговиот работен век.
  • Ако докторот утврди дека е неопходен ноќен штитник (оклузален сплинт) за одржување и заштита на забите, гаранцијата ќе биде ништовна и неважечка доколку не ви е изработен или не го носите според упатствата.
  • Ако изберете било каков друг третман освен примарниот препорачан третман, тоа нема да биде покриено со гаранција.

Доколку не се исполнат наведените барања, гаранцијата за стоматолошкиот третман ќе се поништи.